Home

Over ons

QiGong

Jaarprogramma Cursussen

Workshops Nederland

Leesboek

Linken

Ervaringen

Email

 

Deze pagina maakt deel uit van de website van het LaoShan Centrum Holland

" Vakantie met een extra dimensie!
Verstilling en verdieping

Oostenrijk Mallorca Ibiza Duitsland Nederland "

 

 

De Zes Genezende Klanken                                               
door Maria Louise Kool
Basisoefening voor alle niveaus


                                                                                           

Over de Zes Genezende Klanken heb ik al eens iets geschreven, een klein artikeltje ( zie hieronder) wat meer satirisch bedoeld was en eigenlijk stilletjes het thema had" hoezo vinden we nze waarheid de enig juiste waarheid?" Maar daar de Klanken tot mijn favouriete oefeningen behoren en langzamerhand door de vele workshops ook heel veel andere mensen diep hebben aangeraakt, wil ik er graag een wat uitgebreider artikeltje over schrijven.

Klank als therapie en verbinding naar God

Klanken - vele klanken, en ook die van de menselijke stem - die op een positieve en ontspannen wijze tot klinken worden gebracht, hebben een harmoniserende invloed op zowel geest als lichaam, op het verheffen van de ziel. Er wordt al vanaf het paradijs van Adam en Eva gezongen en gemusiceerd!
Mensen gaan zingen vanuit een goed humeur, wat inhoudt: je bent in diepere verbinding met jezelf en je oorsprong, maar ook .... je kmt (weer) in een goed humeur door zingen of horen zingen, door muziek of het luisteren naar muziek. Bij alle spirituele rituelen vanaf het begin der tijden en in alle culturen wordt gezongen en muziek gemaakt om de concentratie naar het immateriele, het goddelijke te verleggen. Maar ook het reciteren (voordragen van .a. gebeden, mantras, gedichten en verhalen, denk aan het verhaaltje voor het slapen gaan ) gelden als harmoniserende en ontspannende therapie voor de mens. Ook bij dieren is hun reactie op klank en bijvoorbeeld de menselijke stem duidelijk waar te nemen. In de meest uiteenlopende culturen en religies zien we dan ook terug dat gebruik wordt gemaakt van de welklinkende stem.
De oude wijzen en monniken reciteren nog altijd tot op hoge leeftijd hun gebeden: de geest gericht op het hoger zelf, innerlijke rust, geestelijke helderheid en een hoge leeftijd (gezondheid) worden daarmee verbonden. Aangemerkt moet worden dat klank ook heel anders kan werken: onnatuurlijke en onwelluidende klanken (zoals bijvoorbeeld machine-geluid of het eeuwig doorgaande geluid van de grote steden), hoge scherpe en lage dreunende klanken.....ze hebben een onmiskenbaar en soms dus zeer negatief effect op lichaam en geest. Met klank kun je de ziel ook omlaag halen! Je kunt de ziel zelfs verdoven.

De 6 genezende Klanken en de Godsbeleving

De Klanken - in het oude China het " Geheime Lied van de Zes Klanken" genoemd - vormden een beroemde QiGongoefening, die door de gewone mensen ten behoeve van de gezondheid, maar door de adel en de monniken ten behoeve van de gevechtskunst beoefend werden. Door de fijne trillingen ( vibraties ) die door het lage zoemen van de klanken ontstaan in het middenrif, in de organen en in het gehele lichaam tot door de huid heen, waardoor de orgaanfunctie met elkaar en met het grote geheel verbonden werden.... door de inwerking van de klank zelf op de meridianen en rechtstreeks op het orgaan .... door het bewust ontspannen in- en uitademen waardoor langzaam in de loop der jaren de borst- en buikmusculatuur positief verandert .... kortom, de resultaten leidden ertoe dat voor het dagelijkse evenwicht en bij (of ter voorkoming van) ziekten deze klanken intensief beoefend werden.

Bij ons in het LaoShan Centrum ligt het accent van de beoefening van de 6 Klanken niet alleen op het bevorderen van de gezondheid, maar leidt de weg van de gezondheid direkt naar het spirituele in de mens. Zonder de erkenning en ervaring van de verbinding met onze oorsprong, met God in ons, met onze eenheid met de natuur en met de naaste is "alleen maar gezondheid" een wankele basis. Tijdens de weekends kan er alleen een korte kennismaking zijn met de klanken, maar tijdens de 5 daagse cursusweken gaan we een weg van "tot rust komen" naar "verbinding met de Schepping en weten van Waarheid ... Wie we eigenlijk zijn, Wat we eigenlijk zijn en Waarvan we deel zijn". God ervaren in ons lichaam. Dit is de weg van de westerse mystiek.

Stilte in de Klank

Waarschijnlijk stammend uit de tijd van de Gele Keizer en tijdens de Tangdynastie verder ontwikkeld door de Chinese arts Sun Simiao werden de klanken in de methode van Zhang Sanfeng ( vechtkunst ) tot een "stille" oefening uitgewerkt. Dat betekende dat alleen innerlijk de klank tot vibreren werd gebracht, dus zonder naar buiten toe klinkend geluid. Ook dat fenomeen is in andere culturen bekend: in de mantracultuur wordt - naast het hardop zingen - aangeraden om de mantra ook alleen innerlijk te zingen, wat nogal wat concentratie vereist. En het is werkelijk zo dat als je een innerlijk beeld of gevoel hebt van de bepaalde vibratie, deze duidelijk voelbaar is, zowel in het betreffende orgaan(paar) als in de lichaamsruimte.
Wij houden dan ook een volgorde aan van eerst een of meerdere keren rustig in- en uitademen vanuit de bekkenschaal naar de diepte, dan een paar keer op de uitademing de klanken, dan de klanken met innerlijke speciale energievormen, waarlangs de klanken zich bewegen ( dit laatste gebaseerd op werk van Hetty Draayer ) en in de daarop volgende stilte worden de klanken nog eens innerlijk gehoord, gevoeld en tot leven gebracht. Niet de kwantiteit is belangrijk, maar de rustige en intensieve kwaliteit. Het is zelfs beter de eerste tijden een klank niet te vaak te doen.
Aangezien het ook wordt afgeraden met volle maag de Zes Genezende Klanken te oefenen, hebben wij tijdens de workshops en weken deze oefening als eerste 's morgens vroeg op het programma. Stilte en klank zijn met elkaar verbonden tot een samenhorend geheel.

In de QiGonglessen van Maria Louise, waarin de nadruk ligt op de kunst van het (opnieuw leren) voelen van lichaam en lichaamsruimte, komt o.a. het thema van de 6 klanken en hun Godsverbinding uitvoerig terug in de bewegingen, zodat ondanks dat QiGong een bewegings- en ontspanningsleer is die gebaseerd is op de acupunctuur, deze QiGong een direkte verbinding heeft naar het christelijke westerse en in feite dus tevens een gebarenmeditatie is.
In de lessen van Gerhard wordt speciaal de kunst van het juiste bewegen beoefend en de "6 klanken in hun Beweging" vormen een zeer waardevolle aanvulling aan de zitoefening om de klank n te laten worden met de spiraalvormige bewegingen van ons lichaam. Bewogen spiritualiteit .... wij zijn immers beweging!

Variaties

Er zijn talloze mogelijkheden om de Klanken uit te voeren. Bij Mantak Chia zijn de houdingen (en de klanken) weer geheel anders dan in de traditionele scholen, waarvan wij in het LaoShan Centrum een van de varianten uitvoeren.
Wij hebben voorlopig gekozen voor de volgorde van de 5 Elementen, de sequens waarbij het ene het andere voortbrengt: hout produceert vuur, vuur produceert aarde/as, aarde brengt metaal voort, metaal produceert water, en het water brengt het element hout voort ( = alle leven - mensen, planten en dieren - dat zonder water niet leven kan). Het accent ligt op het genezen (voorkomen) van schadelijke gedachten en gevoelens, van ziekten en onrust. De Klanken worden laag, zacht en met aandacht gezoemd.

Maar er zijn ook nog andere mogelijkheden, zoals ik al heb aangegeven: de volgorde van de grote energiekringloop, beginnend met longen (Mantak Chia) of soms met Hart, Lever, Milt, Longen, Nieren, aan elkaar gezongen, waardoor het accent ligt op een lange uitademing vanuit de onderbuik ( onderste Tantien) en een zacht zoemen van de klanken.
Een andere methode is die, die begint bij de Nieren ( de kosmologische sequens ) en eigenlijk vooral het afvoeren en opnemen van energie in de meridianen bewerkt, waarbij bij het vrij luid (en welklinkend) zingen/uitstoten het teveel aan energie in een bepaalde meridiaan afgevoerd wordt, en bij de inademing een geluidloze voorstelling van de klank door de neus als opnemen van energie in de meridiaan wordt geoefend ( het "te weinig" in een meridiaan wordt aangevuld).

Het zou interessant zijn alle mogelijkheden langdurig en intensief te beoefenen om zo de verschillende accenten werkelijk te kunnen gaan voelen ! Helaas ontbreekt de tijd in een mensenleven om alle verschillende stijlen en mogelijkheden uit alle verschillende boeiende culturen (niet alleen de Chinese) intensief te leren kennen.

Dubbelklanken

Een van de moeilijkheden in het Westen vormen de klanken zelf! Vanuit China overgebracht zijn er nogal wat varianten. Daarbij is de schrijfwijze natuurlijk lastig ("vertaal" maar eens wat uit het Chinees), dus als je erover leest, zul je soms per stijl andere medeklinkers aan het begin van een klank kunnen ontdekken. Bij de klinkers stuiten we eveneens direkt op een moeilijkheid.... het betreft vaak een dubbelklank.
Het energieveld Lever is nog makkelijk: medeklinker- , maar bij het energieveld Hart begint het al! Dubbelklank ..... ja, hoe schrijf je dat nu op? ... . Dat betekent in de keel vorm je een ontspannen en met de mond zing je een . In het vorige artikeltje heb ik er een tijdje over gedacht (want ik wilde er niet al te uitvoerig op in gaan, omdat ik een ander thema voor ogen had) ho dat op te schrijven. Als je ou schrijft, denkt iedereen ook "ou"! En dat is het zeker niet! Een echte is het ook niet, want in de praktijk klinkt een laaggezoemde , zeer innerlijk klinkende - klank voornamelijk als ( hoorden we op de opnames ), dus ik had gekozen voor de . Daar heeft de betreffende redactie van het tijdschrift waarin dit artikel geplaats werd (die dachten natuurlijk "h, foutje!" ) toen weer een mooie van gemaakt, wat zker net zo juist is!
Bij de Milt komt de dubbelklank hoe-. In de keel wordt ontspannen de gevormd, de mond vormt (en zelfs tamelijk spits) de oe. Energieveld Longen heeft de dubbelklank sz, dat gaat nog wel! Maar de Nieren geven weer een dubbelklank (Tsjoe)eeeiiii en dat betekent dat we in de mond de J moeten vormen en gelijktijdig de zingen, wat resulteert in de dubbelklank eeeiiii. De Drievoudige Verwarmer is een enkelklank (medeklinker)iiii.
Als je de dubbelklanken vanuit een ontspannen keel zingt, wordt niet alleen het ademhalingssysteem door het zingen ontspannen, maar ook het spijsverteringssysteem door de fysieke keel- en mondontspanning! Voel maar hoe de ontspanning zich doorzet in slokdarm, maag en naar de diepte in het bekken. Het van de keelopening is een open zijn voor het naar binnenkomen van de wereld en dat ook kunnen verteren en afvoeren. In zijn geheel trilt het middenrif door de laagte van de klanken, waardoor de meridianen die door het middenrif heen stromen, geactiveerd worden.

Houdingen en bewegingen

Net zoveel variaties als er in de klanken zijn, zijn die er in de bewegingen of houdingen. Er zijn prachtige zitoefeningen, waarbij niet alleen hand/armhoudingen geoefend worden, maar ook gezichtspieren, en de ogen.
Als aanvang en introductie leggen wij in het zitten eenvoudig de handen op de verschillende organen, waarbij van binnen uit (bekken) en van buitenaf (kosmos) de energie via het binnen- en buiten-LaoGongpunt tot in en om het orgaan geleid wordt. Daarmee wordt de oefening, met name in de kortere weekendworkshops voor iedereen iets om mee naar huis te nemen en makkelijk te kunnen onthouden. Je zou kunnen stellen: in de handhouding sluiten we aan bij het Reiki principe.
Echter, als je in het staan oefent zoals we tijdens langere cursussen doen, horen bij iedere klank bepaalde Qigongbewegingen (de sluiers voor de zon weg, water omhoog dragen, hemel en aarde drukken enz.).

Ernstige en chronische ziekte

De Zes Genezende Klanken, hoe je ze ook uitvoert, kunnen door hun aard heel goed ingezet worden bij ernstig zieke mensen. De oefening is gemakkelijk te onthouden, vergt geen ingewikkelde bewegingen of houdingen, en kan zelfs geheel liggend uitgevoerd worden. Ze laat heel duidelijk waarnemen dat je zelf met je eigen warmte en kracht genezend/verlichtend kunt werken, al ben je nog zo ziek. Zelfs mensen die aan een ernstige vorm van kanker lijden, kunnen, ook als ze niet meer aan de cursussen kunnen deelnemen, heel lang nog deze oefeningen doen (in heel zacht zoemen) en vinden er veel troost en rust bij.
Bij alle chronisch zieke mensen is een combinatie met bewegen (zoals qigong. joga, taichi, of een passende sportsoort) natuurlijk aan te raden. Een half uur per dag intensief bewegen is een must.

Rouwverwerking

Rouw...niemand ontkomt aan rouw in het leven. Soms een klein verlies, maar soms een heel groot, waarbij je het gevoel hebt dat je er nooit meer uit zal komen.

Als eerste is er vaak de schrik....een schok door wat je overkomt. Vaak komt verlies onverwacht. We denken nergens aan, want alles gaat toch prachtig totdat.....
Alleen al de schok van een gebeurtenis geeft vaak al lichamelijke, maar ook psychische klachten: we slapen slecht, we eten moeilijk, het zenuwgestel heeft een opdoffer gehad, onze handen trillen, we kunnen ons niet concentreren of vergeten van alles.... Door een schok kan het lichaam zo verstoord raken dat er allerlei functies in meerdere of mindere mate uitvallen. Het is niet voor niets dat kinderen die erg schrikken lekker lang op schoot genomen worden tot ze "van de schrik bekomen" zijn!

Van de schrik bekomen moeten, en dan is er het verdriet, de angst voor de toekomst en vaak ook de woede nog. Het zet zich vast in het lichaam, in de spieren en in de orgaanfuncties. De organen en hun specifieke inwerking op emoties beinvloeden elkaar ook nog. Ze voedden elkaar, versterken of verzwakken elkaar. Is een van de organen zwak, dan heeft dat zijn direkte invloed op andere organen. Bij diepe rouw, een groot verdriet zijn de Longen meestal zeer zwak, wat zich o.a. uit in een zwakke stem, koude handen, de gehele Chi-stroom is zwak. We zullen dan ook - naast het diep gronden - vooral de longfunctie bevorderen, ook al worden altijd alle andere elementen mee geoefend. In de Zes Klanken behandel je de Longklank bijvoorbeeld een aantal keren extra. In het bewegen zul je allereerst de miltbewegingen extra doen (en vooral dus veel spierbewegingen) om zodoende de longen te sterken, dan de longbewegingen en gelijktijdig ook nog de nierbewegingen (tailledraaien).

Dat de Zes Genezende Klanken door hun volledigheid dus bij uitstek geschikt zijn voor Rouwverwerking behoeft geen verder betoog, en in samenhang met bewegen is het een ideale therapie voor ons allemaal.

Een rustig hart....een rustige geest

Het Hart is in de Chinese geneeskunst verbonden met de geest. Wanneer alle organen in harmonische verbinding met zichzelf, de andere organen en het grote geheel staan n gelijktijdig bewust losgelaten zijn in de diepte van het bekken, in de aarde onder onze voeten, functioneren wij ook psychisch goed. Wij zijn dan in harmonie met onszelf, met onze eigen weg, met de kosmos. Dan is onze geest rustig, helder en open. Ons hrt is warm en open, onze voeten en bekken geworteld en open naar de diepte.
Ik zie de Zes Genezende Klanken daarom ook als een "Weg van het Hart" , een spirituele weg naar meditatie, en een gedegen weg naar het bereiken van evenwicht zodat wij niet meer als tevoren emotioneel of rationeel, ingaan op de wereld en onszelf, maar vanuit een geheel ander niveau in ons. Het is mij volstrekt duidelijk waarom de vroegere gevechtskunstenaars de Klanken als dagelijkse discipline hadden!
Zoals je in het gevecht staat, zo leef je......zoals je leeft, zo voer je je "gevechten"!

door Maria Louise Kool                                                                                                                                  
Artikel "TaiChi Vizier"
Stichting Tai Chi Nederland
Januari 2001                                                 
             

De Zes Genezende Klanken als Meditatie-oefening en reiniging van geest en lichaam worden altijd aan het begin van ieder kloosterweekend gedaan en aan het begin van iedere dag tijdens de cursusweken! Soms zullen we de zes klanken combineren met het ademen in de Kleine Energiekringloop.

 

DE ZES GENEZENDE KLANKEN..... (tweede artikeltje)

 

Tja, en dan zal je als niets vermoedende deelnemer de Zes Genezende Klanken leren.....!

"....in de ridderzaal in Obervellach met zijn prachtige stemming en akoustiek, en de vibratie vult de hele lichaamsruimte...." zo schreef ik in een voorgaande artikel over de Obervellachweken en na een week oefenen ben je - helemaal blij - er zker van: "Dt kan ik, dt neem ik mee naar huis!!"

En je wt het : Lever (hout) de klank is TJ. Hart (vuur) de klank is GoH .....Maar dan komt daar onze stralende Weense Hilde, die al jaren QiGong in Wenen heeft gedaan bij een Chinese leraar, en haar "Unterlagen" toevallig bij zich heeft om nieuwe dingen bij te schrijven. En wat lees je als mede-deelnemer dan, helaas? Lever (hout) de klank is Huuuuu. Hart (vuur) de klank is Hooooh....Shit, wat is dt nu!

Je hebt deze Zes Klanken natuurlijk ook geleerd ons meditatie-uur, waar geen tekst en uitleg bij gegeven wordt, maar waar de ervaring eerst voor zich mag spreken! Daarom heb je nog niet gehoord dat er allerlei verschillende, maar zeer boeiende versies de ronde doen.

Ik zou je nog kunnen uitleggen dat de medeklinkers kennelijk niet zo ter zake doen, maar vooral de klinkers. Dat is nogal duidelijk en China is erg groot, er kunnen bijvoorbeeld gemakkelijk van dit soort fonetische verschillen ontstaan in al die dialecten. Daar kunnen we mee leven, nietwaar? Het is niet helemaal waar, want ook medeklinkers hebben een specifieke uitwerking op het lichaam, dus ze zijn wel van belang. Het hangt van de invalshoek af van waaruit de betreffende methode wil werken.
Maar als je dan k nog een artikel leest over de Zes Genezende klanken zoals Mantak Chia die doet, dan wordt het pas echt lastig! Ten eerste begint hij niet bij de lever, zoals de andere twee scholen die we nu kennen, maar bij de lngen (hij gebruikt het beginpunt van de Grote Energiekringloop), en dan ook nog die klnken.....!! Kon je net je volgorde onthouden Tjuuuu - gooooh - hoe - ssszzz - tjueeeee - chiiii.....dan staat daar, en in die ndere volgorde sss - ooo - schschsch ( en spreek dt maar eens uit!) - hhaaa - hhuuu - hhiii !!!

Over de QiGongbewegingen die bij de klanken horen, hebben we het dan nog niet eens gehad!! Daarin zou je " jouw" zes klanken heleml niet meer herkennen! Zo zijn de Zes Genezende klanken in zichzelf al een heerlijke en interessante oefening! Want waar houden we ons dus eigenlijk mee bezig? Met helemaal niets!! Niets waarvan we denken dat het zo hrt, hoort ook zo.

Wat is er kalmerender en relativerender voor de menselijke geest dan de ontdekking dat hele vlksstammen een oefening heel nders doen en daar heel gezond bij blijven? En wat is er helender (voor het ego) dan te erkennen dat er geen gelijk of ongelijk bestaat, dat het enige waar het dus om gaat de aandacht, de rust en de ontspanning is waarmee je iets doet. Dat het genezende aspect dus kennelijk bestaat uit intense liefdevolle concentratie, ongeacht welke vorm ook maar. Liefdevol voor jezelf en de ander(sdenkende), en voor de Chi, de levensstroom waarvan we deel zijn. Al het andere is niet zo relevant en kan afleidend en spanning veroorzakend zijn.

Er zijn gelukkig ook overeenkomsten tussen de verschillende uitvoeringen.

Josefine Reimig (Healing Tao Berlin) schrijft bijvoorbeeld over de "Zes Genezende Klanken" dat zij "het afvoeren van een teveel aan 'hitte' via de luchtwegen, via het spijsverteringssysteem, slokdarm en mond opwekken, door het diep zingen van (de) klanken, zodat er een egalisatie aan temperatuur in het hele lichaam kan ontstaan (vaak ontstaan funktiestoringen in de organen doordat o.a. door factoren als stress en gifstoffen oververhitting in het lichaam tot stand komt, waar het lichaam geen raad meer mee weet. De innerlijke organen en de musculatuur raken steeds meer geblokkeerd, waardoor steeds meer fysieke en psychische spanningen ontstaan). Het in evenwicht brengen van de temperatuurverschillen resulteert in een emotionele evenwichtigheid en een rustige geest, aangezien volgens de TCM er een direkte samenhang bestaat tussen energetische blokkades en emotionele stem mingen" . ( Dao Sonderheft QiGong 1994 )

Kenmerkend is in ieder geval ook dat de Zes Genezende klanken - wlke dan ook- door het diep zingen van de klanken, het middenrif tot trillen brengen, hetgeen niet alleen de meridianen aldaar activeert, en dus alweer de orgaanfuncties, maar ook zijn invloed heeft op de ademhaling zelf. En we knnen de verbinding tussen adem, God en welzijn!

Wij kunnen gerust zijn en ons ontspnnen....
Klank- en opvattingsverschillen?
Gewoon zingen!

Het kan z simpel zijn!

 

Maria Louise Kool -
artikel Tai Chi Vizier
Stichting Tai Chi Nederland
oktober 2000

 

Terug naar boven Home Terug naar Reizen Email Reisverslagen